.english

 


Broker Serwis Sp. z o.o. jest firm± zajmuj±ca się po¶rednictwem i doradztwem ubezpieczeniowym oraz finansowym. Historia działalno¶ci w tym zakresie rozpoczęła się w roku 1993.

Od pocz±tku firma specjalizowała się w obsłudze przedsiębiorstw, do których skierowano szerok± ofertę. W¶ród naszych klientów znajduj± się przedsiębiorstwa branży transportowej, paliwowej, handlu i usług w tym ¶wiadcz±ce usługi specjalistyczne lub szczególnego rodzaju (ochrony osób i mienia, wydobywcze, wiertnicze, itp.)

Drug± istotn± grup± obsługiwanych przez nas klientów s± instytucje publiczne takie jak samorz±dy terytorialne, fundacje, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, media, kluby sportowe. Posiadamy także ofertę skierowan± do klientów indywidualnych, która obejmuje produkty zarówno z zakresu ubezpieczeń życiowych, maj±tkowych, komunikacyjnych jak i zwi±zanych z wykonywanym zawodem (ubezpieczenia lekarzy, menadżerów , radców prawnych itp.).

Broker Serwis Sp. z o.o. zajmuje się całym spektrum zagadnień ubezpieczeniowych Klienta i jest przygotowana do prowadzenia wszelkiego rodzaju spraw zwi±zanych z ubezpieczeniami. Oferujemy nie tylko profesjonalizm i ugruntowan± pozycję w kontaktach z ubezpieczycielami, ale także współpracę w miłej i przyjaznej atmosferze.


"BROKER SERWIS" SP. Z O.O.
www.broker-serwis.pl, e-mail: broker@broker-serwis.pl