.
 


BROKER UBEZPIECZENIOWY

 1. KIM JEST BROKER UBEZPIECZENOWY
 2. ZASADY WSPÓŁPRACY
 3. OFERTA

Kim jest broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy jest czymś w rodzaju radcy prawnego "od ubezpieczeń". W procesie zawierania ubezpieczenia jest pełnomocnikiem Klienta, a nie zakładu ubezpieczeń jak to jest w przypadku agentów. Firma brokerska jest firmą doradczą o profilu ubezpieczeniowym. Dlatego potencjalnym partnerom przyglądamy się przez pryzmat nie tylko zagrożeń losowych, ale także związanych ze źle skonstruowanymi umowami z firmami ubezpieczeniowymi
Szeroki zakres odpowiedzialności wymaga od brokera nowego podejścia nastawionego głównie na profesjonalizm i wysoki standard pracy, a nie na podejście ilościowe. Na nowe podejście składa się głównie nowoczesna procedura, ujmująca elementy do tej pory przez nikogo nie realizowane.

Mamy przyjemność poinformować, iż kancelaria Broker Serwis posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie brokerskiej obsługi ubezpieczeniowej zarówno klienta korporacyjnego jak i małego i średniego biznesu. Nasza oferta obejmuje pełną gamę produktów ubezpieczeniowych a liczne referencje uzyskane od Klientów potwierdzają jakość świadczonych usług.

» Korzyści dla firm

Możliwość współpracy z ubezpieczeniowcem - profesjonalistą, który stoi po stronie klienta.

Broker (w przeciwieństwie do agenta, czy pracownika zakładu ubezpieczeń) nie ma interesu w ukrywaniu słabych punktów produktów oferowanych przez ubezpieczycieli. Przedmiotem troski brokera jest właśnie przede wszystkim wyszukiwanie wszelkich elementów niezbędnych do podjęcia decyzji wyboru przez Zarząd firmy. Nawet w sytuacji, gdy odnośne służby Klienta zajmują się dogłębnymi analizami ofert ubezpieczycieli, nie zawadzi niezależna opinia obserwatora zewnętrznego, posiadającego wiedzę i doświadczenia z wielu różnych sytuacji ubezpieczeniowych.

» Przeniesienie odpowiedzialności za zawarte umowy

Jedną z głównych korzyści, jaka wypływa z współpracy z brokerem, obok fachowej porady jest przeniesienie odpowiedzialności, za zawarte umowy ubezpieczenia (art. 429 Kodeksu Cywilnego). Odpowiedzialność tę, zgodnie z charakterem umowy brokerskiej, broker ponosi za błędy w sztuce narażające firmę na szkody z tytułu źle zawartych ubezpieczeń lub ulokowanie ich w niepewnych zakładach ubezpieczeń. Dotychczas odpowiedzialność tę ponosił sam Klient, a w szczególności osoby sygnujące wniosek ubezpieczeniowy.

» Wynagrodzenie brokera

Polski rynek funkcjonuje na wzór rynku niemieckiego i tak jak na tamtym rynku, wynagrodzenia w formie kurtażu wypłaca brokerowi zakład ubezpieczeń. Wbrew niektórym wypowiedziom nie rośnie z tego powodu wysokość składki. Ubezpieczyciel po prostu zamiast płacić prowizję swojemu agentowi, płaci ją brokerowi. Zresztą broker, wykonując samodzielnie analizę ryzyka, obniża koszty administracyjne zakładu ubezpieczeń, a prezentując kompleksową analizę ryzyk dostarcza poważnych argumentów do merytorycznego (a nie tylko marketingowego) obniżania składek. Siła negocjacyjna brokera jest zwykle większa niż Klienta także dlatego, iż dostarcza on per saldo więcej składki zakładowi ubezpieczeń (poprzez posiadany portfel Klientów) niż jakikolwiek Klient. Praktyka nasza wskazuje, iż nie zdarza się by udział brokera powodował podniesienie składki. W umowie możemy zagwarantować, iż stopa składki za taki sam pakiet ubezpieczeń nie będzie wyższa niż dotychczas.

» Utrzymanie dotychczasowych ubezpieczycieli

Za ważne uznać należy, iż filozofia naszej firmy każe podtrzymywać dobre stosunki z dotychczasowymi zakładami ubezpieczeń. Bezpieczeństwo i dobry obyczaj obrotu gospodarczego nakazują zachowywać dotychczasowe dobre kontakty z zakładami ubezpieczeń i starać się je kontynuować poprzez lokowanie w nich programów ubezpieczeniowych

Zasady współpracy

Swoją ofertę Broker Serwis Sp. z o.o. realizuje poprzez:

 • ocenę ryzyka, w tym także przygotowanie pełnego audytu ubezpieczeniowego,
 • pomoc w zarządzaniu ryzykiem i przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego dobierając najkorzystniejsze warunki dla Klienta,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach i negocjacjach z ubezpieczycielami,
 • pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia,
 • profesjonalne administrowanie ubezpieczeniami,
 • aktywny udział w całościowym procesie zaistniałych u Klienta szkód ubezpieczeniowych oraz w procedurach likwidacyjnych,
 • badanie i ocenę jakości dostępnych na rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych pod kątem ich przydatności dla Klienta
 • usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne.


We współpracy między Klientem a Broker Serwis Sp. z o.o. można wyróżnić kilka etapów:

» Inicjacja współpracy

 • podpisanie umowy brokerskiej
 • wystawienie przez Klienta pełnomocnictwa dla Broker Serwis Sp z o.o.

» Analiza ryzyka i audyt ubezpieczeniowy

 • analiza aktualnej sytuacji ubezpieczeniowej (ocena dotychczasowych ubezpieczeń ich zakresu, zastosowanych systemów, płaconej składki itd.),
 • analiza rzeczywistych potrzeb Klienta. Polega ona na rozpoznaniu możliwych do zaistnienia zdarzeń losowych. Określeniu wysokości i możliwości wystąpienia maksymalnej szkody tzw. PML (Probable Maximumu Loss) oraz pomocy w ustaleniu, jaką część ryzyka ubezpieczający może pozostawić jako ryzyko własne (risks management),

» Przygotowanie programu ubezpieczeniowego

 • przygotowanie programu ubezpieczeniowego z nazwaniem występujących ryzyk,
 • ocena stosowanych działań prewencyjnych oraz pomoc w dobraniu odpowiednich narzędzi minimalizowania skutków możliwych strat, wytypowanie klauzul
 • przedłożenie programu Zleceniodawcy

» Umowa ubezpieczenia

 • przygotowanie zapytania ofertowego (slipu brokerskiego) zgodnego z programem ubezpieczeniowym.
 • podjęcie i skuteczne przeprowadzenie negocjacji z uzgodnionymi zakładami ubezpieczeń. Chodzi tu o wynegocjowanie ponadstandardowo obowiązujących warunków ubezpieczenia i taryf,
 • przedłożenie sprawozdania z postępowania wraz z wnioskami
 • zawarcie umów ubezpieczenia

» Obsługa Klienta

 • wdrożenie przygotowanego programu ubezpieczeniowego,
 • zagwarantowanie dostarczenia poprawnych potwierdzeń zawarcia ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych),
 • zarządzanie ryzykiem, monitorowanie funkcjonujących ubezpieczeń i dostosowanie programu do zagrożeń,
 • przeprowadzenie szeroko pojętego doradztwa ubezpieczeniowego,
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją ewentualnych roszczeń,
 • usługi szkolenia kadry,
 • usługi ubezpieczenia ryzyk ponadstandardowych łącznie z opracowaniem odrębnych warunków ubezpieczeniowych i taryf,
 • realizowanie przedsięwzięć logistycznych związanych z obsługą ubezpieczeń,
 • prowadzenie bieżących analiz szkodowości i raportowanie.

Oferta

"Broker Serwis" Sp. z o.o.
oferuje kompleksową obsługę ubezpieczeniową w zakresie:

 • Ubezpieczenie majątku i ryzyk finansowych:
  » ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych, ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia budowlano-montażowe,
  » ubezpieczenie utraty zysku (bussines interruption),
  » gwarancje zabezpieczenia długu celnego, gwarancja wadialna, zwrotu zaliczki, gwarancja należytego wykonania kontraktu,
  » ubezpieczenie należności handlowych (kredytu kupieckiego), należności faktoringowych, spłat ratalnych i leasingowych, ubezpieczenie kredytów eksportowych,
 • Ubezpieczenia w transporcie: OC przewoźnika, OC spedytora, ubezpieczenia cargo w transporcie krajowym i międzynarodowym,
 • Ubezpieczenia morskie i lotnicze,
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: OC deliktowa, kontraktowa, OC zawodowe, OC za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu członków władz spółek prawa handlowego, OC pracodawcy, OC organizatorów imprez, OC odpowiedzialności konkursowej i wiele innych,
 • Ubezpieczenia ochrony prawnej,
 • Ubezpieczenia komunikacyjne,
 • Ubezpieczenia rolne,
 • Ubezpieczenia osobowe: indywidualne i grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na życie, pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia inwestycyjne, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia wypadków przy pracy,
 • "Ubezpieczenia dla wszystkich" - ubezpieczenia prywatnego majątku osób fizycznych (mieszkania, domki letniskowe, samochody, rowery, zwierzęta domowe, itp.), ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia sportowych i turystycznych jednostek pływających, ubezpieczenia kosztów leczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • Ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem, usługi konsultingowe.

- - - powrót do góry - - -


"BROKER SERWIS" SP. Z O.O.
www.broker-serwis.pl, e-mail: broker@broker-serwis.pl


 

- - - powrót do góry - - -

 

 

- - - powrót do góry - - -