.
 


Drugim profilem działalno¶ci Broker Serwis Sp. z o.o. jest segment usług finansowych.

Podstawowym problemem z jakim spotyka się obecnie większo¶ć przedsiębiorstw jest pozyskanie odpowiedniego kapitału, pozwalaj±cego na podejmowanie nowych działań inwestycyjnych, które podnosz± konkurencyjno¶ć firmy i realizuj± przyjęte strategie rozwoju.

Nie zawsze dotychczasowe formy finansowania s± w dalszym ci±gu dostępne, a często nie przystaj± do aktualnej sytuacji gospodarczej, gdyż s± stosunkowo drogie.

Wachlarz brokerskich usług w zakresie finansowania obejmuje:

  • Pozyskiwanie ¶rodków
  • Projekcje finansowe
  • Fundusze pomocowe ze ¶rodków unijnych
  • Zarz±dzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach

Współpracujemy z największymi operatorami obrotu wierzytelno¶ciami, bankami krajowymi i zagranicznymi, firmami faktoringowymi, leasingowymi i innymi podmiotami oferuj±cymi nowoczesne produkty finansowe.

Ł±cz±c zalety doradcy ubezpieczeniowego oraz specjalisty do spraw finansowania jeste¶my autorami bezpiecznych i atrakcyjnych rozwi±zań.


"BROKER SERWIS" SP. Z O.O.
www.broker-serwis.pl, e-mail: broker@broker-serwis.pl